IFRS

עקרון יסוד בחשבונאות בת זמננו הוא הסתמכות על "כללי חשבונאות מקובלים", המייצגים את ההתנהגות המקובלת בין העוסקים בפרקטיקה, תוך הסתמכות על יסודות וכללים תאורטיים. כללים אלה, עברו תהליך של הסדרה מוסדית באמצעות כתיבת מסמכים הנקראים "תקנים חשבונאיים". כמה דרכים מקובלות להסדרה שכזו. במדינות רבות המוסד האחראי הוא רשות או אגודה …

חשבונאות וקפיטליזם

כיצד משתלבת מהפכת הIFRS עם "משבר הייצוג" של פרשת אנרון? מדוע גופי החשבונאות טוענים כי חשבונאות ה IFRS היא הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות כדי לייצג את הפעילות העסקית של הפירמות, בעוד שהם יודעים שהשיטה הזו מאפשרת גמישות רבה ותנודות קיצוניות במאזני החברות ובשווין הכלכלי?
מבט על החשבונאות כפרקטיקה תרבותית ופוליטית, מהמשפיעות ביותר בעולמנו.